هنرمندی که باعث شگفتی در پتینه کاری ایران شد

هنرمندی که باعث شگفتی در پتینه کاری ایران شد

  پتینه نامی است که بر روی حالت سبز رنگ خوردگی، کهنگی و زنگ زدگی بر روی فلز مس یا سایر فلزات، چوب و یا سنگ می گذارند. پتینه کاری را می توان یکی از تکنیک های نقاشی دانست. هنری که حالت های کهنگی و خوردگی را به کمک رنگ های متنوع و تکنیک های