تدوین فیلم سینمایی مستند داستانی آتش و گلستان بزودی پس از یک روز فیلمبرداری مانده ، آغاز خواهد شد.

تدوین فیلم سینمایی مستند داستانی آتش و گلستان بزودی پس از یک روز فیلمبرداری مانده ، آغاز خواهد شد.

به گزارش سایت هنری پیام هنر ،این فیلم تفحص هفت محقق با هفت تخصص ، از شهید جاویدالاثر ابراهیم هادی است. شهادت خوانی این هفت نفر در دل امروز فقط از طریق خانواده ، یاران ، همراهان ، هم دستان ،هم رزمان ، هم نفسان و هم کیشان ابراهیم هادی ممکن بود. بزرگ باد نام