بزودی فیلم سینمایی عشق جامه گان آغاز خواهد شد.

بزودی فیلم سینمایی عشق جامه گان آغاز خواهد شد.

به گزارش سایت هنری پیام هنر،عشق جامه گان ، تلاش و تکریم مدافعان سلامت ، پزشکان و پرستارانی است که جان و توانشان را فدای ملت ایران کردند. ناشناسانی که سلامت امروز ایران از آن آنان است .بیش از دو  سال است پنجاه بازیگر نو نفس و در ظاهر ناشناس در حال تمرین کردن برای