گفتگوی برخط رئیس سازمان سینمایی با معاون وزیر فرهنگ و مدیر کمیته رادیو و تلویزیون و سینمای ترکمنستان: برگزاری نشست مقدماتی جشنواره خزر در آینده نزدیک

گفتگوی برخط رئیس سازمان سینمایی با معاون وزیر فرهنگ و مدیر کمیته رادیو و تلویزیون و سینمای ترکمنستان: برگزاری نشست مقدماتی جشنواره خزر در آینده نزدیک

رئیس سازمان سینمایی کشور در گفتگوی برخط با آناصحت کاکایف معاون وزیر فرهنگ و مدیر کمیته رادیو، تلویزیون و سینمای ترکمنستان مذاکره کرد.