شخصیت های نمایش «چخفته» تا یک قدمی رویاها می رسند اما دستشان کوتاه می ماند!

شخصیت های نمایش «چخفته» تا یک قدمی رویاها می رسند اما دستشان کوتاه می ماند!

صبا ندایی آهنگساز نمایش «چخفته» در مصاحبه ای اختصاصی گفت: به عقیده من درونمایه اصلی نمایش رویا هست. شخصیت های نمایش برای رسیدن به رویاهایشان تلاش کرده و آن رویا را تصور می کنند، خواب می بینند و برایش تلاش می کنند. جالب اینجا است تا یک قدمی رویاها می رسند اما دستشان کوتاه می