در پانزدهمین برنامه «مستندات یکشنبه» خانه هنرمندان ایران مطرح شد: «ویدئوگرام‌های انقلاب»؛ بازنگری در مفهوم سینماحقیقت

در پانزدهمین برنامه «مستندات یکشنبه» خانه هنرمندان ایران مطرح شد: «ویدئوگرام‌های انقلاب»؛ بازنگری در مفهوم سینماحقیقت

در پانزدهمین برنامه «مستندات یکشنبه» خانه هنرمندان ایران با نمایش مستند «ویدئوگرام‌های یک انقلاب» ساخته هارون فاروکی، از مفاهیم «دوربین بدن‌مند» و «دوربین بدن‌زدایی‌شده» سخن گفته شد.
در چهاردهمین برنامه «مستندات یکشنبه» سینماتک خانه هنرمندان ایران مطرح شد: مسئله ادغام نشدن در جامعه میزبان، مسئله‌ای جهانی است

در چهاردهمین برنامه «مستندات یکشنبه» سینماتک خانه هنرمندان ایران مطرح شد: مسئله ادغام نشدن در جامعه میزبان، مسئله‌ای جهانی است

در چهاردهمین برنامه «مستندات یکشنبه» سینماتک خانه هنرمندان ایران با نمایش مستند «رویای بنفشه‌ها» ساخته اسماعیل میهن‌دوست، مسئله مهاجرت از منظر روانشناختی مورد بحث قرار گرفت.