گزارش تصویری نمایش “جنون کش دار” در تماشاخانه ‌اهورا ‌

گزارش تصویری نمایش “جنون کش دار” در تماشاخانه ‌اهورا ‌

خلاصه: لنا در جایی که نمی شناسد در جایی بی مکان و بی زمان به هوش می آید. میان آدم های ناآشنایی که برایش ترسناک و موهوم است. کم کم متوجه می شود اینجا یک تیمارستان است و حافظه کوتاه مدتش از کار افتاده است. لنا تنها ۲۴ ساعت مهلت دارد قبل فراموشی هویتش را پیدا کند.