در پانزدهمین برنامه «مستندات یکشنبه» خانه هنرمندان ایران مطرح شد: «ویدئوگرام‌های انقلاب»؛ بازنگری در مفهوم سینماحقیقت

در پانزدهمین برنامه «مستندات یکشنبه» خانه هنرمندان ایران مطرح شد: «ویدئوگرام‌های انقلاب»؛ بازنگری در مفهوم سینماحقیقت

در پانزدهمین برنامه «مستندات یکشنبه» خانه هنرمندان ایران با نمایش مستند «ویدئوگرام‌های یک انقلاب» ساخته هارون فاروکی، از مفاهیم «دوربین بدن‌مند» و «دوربین بدن‌زدایی‌شده» سخن گفته شد.