تماس با ما

صاحب امتیاز : پیام احمدی کاشانی

سردبیر : پیام احمدی کاشانی

لطفا خبرهای خود را  با قید نام و نام خانوادگی و شماره تماس و منبع  به آدرس الکترونیکی زیر ایمیل فرمایید:

payamhonar1400@gmail.com